Mugai Ryu

<!--:en-->Traditional, japanese swordfighting from Samurai with Katana for cultivating mind and body.<!--:--><!--:nl-->Traditional, japanese swordfighting from Samurai with Katana for cultivating mind and body.<!--:-->

Mugai Ryu

Mugai Ryu Kata

<!--:en-->Forms that have been passed down for generations, aiming to hone ones body control, technique and awareness.<!--:--><!--:nl-->Forms that have been passed down for generations, aiming to hone ones body control, technique and awareness.<!--:-->

Mugai Ryu Kata

Tameshigiri

<!--:nl-->Cuttingtest to ensure correct execution and quality of technique.<!--:--><!--:en-->Cuttingtest to ensure correct execution and quality of technique.<!--:-->

Tameshigiri

Mugai Ryu Kenjutsu

<!--:en-->Essential techniques and principles taught with the wooden sword for fighting-applications with a partner.<!--:--><!--:nl-->Essential techniques and principles taught with the wooden sword for fighting-applications with a partner.<!--:-->

Kenjutsu

[:nl]De studie van budo bestaat niet slechts uit het oefenen van bewegingen en krijgstechnieken. Basiskennis over budo-concepten; etiquette; sociale structuren; Japanse religie; geschiedenis en topografie draagt bij aan een dieper begrip van de traditie waarin getraind wordt.

De korte stukjes die hier te vinden zijn, zijn de aantekeningen voor korte theorielessen die vanaf 2013 in de pauzes van elke training worden behandeld.

Het eerste deel van de theorieles (en dus ook de samenvatting) zal een introducerend karakter hebben en is bedoeld voor leerlingen die nog niet bekend zijn met het onderwerp.

Het laatste deel is bedoeld voor de leerlingen die wat verder gevorderd zijn en wellicht al bekend zijn met het onderwerp. Het is een verdieping op het onderwerp door één aspect verder te belichten.

Hieronder volgt een lijst met onderwerpen die behandeld worden in de lessen. De artikelen komen beschikbaar na elke theorieles.

 • Concrete begrippen
  • Kamae 構え, shisei 姿勢 – Houding en pose
  • Ashisabaki 足捌き, taisabaki 体捌き – Voetenwerk en lichaamsbeweging
  • Kokyū 呼吸, kiai 気合, fumikomi 踏み込み – Uiting van krijgsintentie
  • Tenouchi 手の内 – Correcte grip op het wapen
  • Metsuke 目付け, Tekizuke 敵ずけ – Focus van de blik
 • Abstracte begrippen
  • Ma-ai 間合 – Gevechtsafstand
  • Ma 間 – Interval, timing
  • Kime 決め – Krijgsintentie
  • Sen 先 – Aanvalstiming
  • Johakyū 序破急 – Ritme en modulatie
 • Geesteshouding
  • Zanshin 残心 – Ontspannen alerte geest
  • Fudōshin 不動心 – Onverstoorbare geest
  • Mushin 無心 – Geest vrij van bewuste gedachten
 • Geschiedenis
  • Samoerai geschiedenis Japan
  • Oude provincies en moderne perfecturen in Japan
  • Bugei jūhappan 武芸十八 – De 18 krijgskunsten van de samoerai
  • Zwaard-evolutie in Japan – Van 794 nChr. tot nu
  • Budogeschiedenis – Belangrijke historische gebeurtenissen voor budo
 • Japanse krijgstradities
  • Koryu 古流, gendai budo 現代武道 – Klassieke en moderne tradities
  • Ryūha 流派 – Enkele klassieke tradities
  • Soke 宗家, ieomoto 家元 systeem – Hoofd van de traditie
  • Lineage van Mugai ryū
  • Lineage van Meifu Shinkage ryū
  • Lineage van Katori Shintō ryū
 • Didactische methoden
  • Kata 形, waza 技 – Didactisch systeem
  • Kazushi, bunkai 分解 – Applicatie van technieken
  • Omote 表, ura 裏, okuden 奥伝, gokui 極意 – Open en geheime technieken
  • Hō 法, dō 道, jutsu 術 – Methode, weg en techniek
 • Shakai kōzō 社会構造 – Sociale verhoudingen
  • Sensei 先生, senpai 先輩, kōhai 後輩 – Leraar, senior en junior
  • Dōjo 道場 – Trainingsgroep, hal
  • Keiko 稽古 ,  kōshūkai 講習会 – Training en stages/seminars
 • Reishiki – Etiquette
  • Ojiki お辞儀, rei 礼 – Groeten en buigen
  • Chakuza 着座, kiritsu 起立 – Gaan zitten en gaan staan
  • Aruki 歩き – Lopen
  • Suwari 座り – Zitten
  • Sabaki 捌き – Bewegen aangeven en ontvangen
  • Honne 本音, tatemae 建前, giri 義理 – Publieke voorkomen en verplichtingen
 • Graden en een budopad
  • Mokuroku 目録, menkyo 免許 – Leerling, gezel en meester
  • Kyu 級, dan 段 – Moderne graden
  • Shōgō 称号 – Leraarsbevoegdheden en titels
  • Shuhari 守破離 – Het proces van volgen, en loslaten van een traditie
  • Shoshin 初心, junanshin 柔軟心 – Beginner-instelling
 • Religie in Japan
  • Religie in Japan
  • Shintoïsme
  • Boeddhisme
  • Zen boeddhisme
  • Zazen 坐禅 – Meditatie instructies
  • Dharmales bij Zen centrum A’dam: Dharmapad van boog, speer en zwaard
  • Bushidō 武士道 – Ethische code van de samoerai
 • Materialen
  • Kimono 着物, keikogi 稽古着, hakama 袴 – Trainingskleding
  • Mogitō 模擬刀 tot nihontō 日本刀 – Imitatie tot traditioneel gesmeed zwaard
  • Nederlandse wapenwet met betrekking tot zwaarden
  • Totstandkoming van een katana
  • Katana-iji 刀維持 – Zwaardonderhoud
 • Japans
  • Japans in de dojo
  • Kana 仮名, kanji 漢字 – Japans schrift
  • Keigo 敬語 – Aanspreektitels

[:en]The study of budo is not merely the practice of movements and martial techniques. Basic knowledge of budo-concepts; etiquette; social structures; Japanese religion; history and topography adds to a deeper understanding of the tradition in which the students trains.

The short articles that can be found here are notes for short theory-sections that are being discussed in the breaks of the training.

The first part of the article will cover basic knowledge for students not yet familiar by the subject.

The last part of (some of) the articles will be going into one aspect of the subject more deeply.

Below is the list of articles that will be discussed in the classes. The links to the articles will be available after every theory-class.

 • Concrete concepts
  • Kamae 構え, shisei 姿勢 – Stance and posture
  • Ashisabaki 足捌き, taisabaki 体捌き – Footwork and body-movement
  • Kokyū 呼吸, kiai 気合, fumikomi 踏み込み – Expression of martial intent
  • Tenouchi 手の内 – Correct grip on the weapon
  • Metsuke 目付け, Tekizuke 敵ずけ – Focus of the gaze
 • Abstract concepts
  • Ma-ai 間合 – Martial distance
  • Ma 間 – Interval, timing
  • Kime 決め – Martial intent
  • Sen 先 – Engaging timing
  • Johakyū 序破急 – Rhythm and modulatie
 • State of mind
  • Zanshin 残心 – Relaxed alert mind
  • Fudōshin 不動心 – Unmovable mind
  • Mushin 無心 – Mind free of conscious thought
 • History
  • Basic history of Japan
  • Old provinces and modern prefectures in Japan
  • Bugei jūhappan 武芸十八 – The 18 martial disciplines of the samurai
  • Sword-evolution in Japan – From 794 AD to today
  • Budohistory – Important historical events regarding budo
 • Japanese martial traditions
  • Koryu 古流, gendai budo 現代武道 – Classical en modern traditions
  • Ryūha 流派 – Several classical traditions
  • Soke 宗家, ieomoto 家元 systeem – Head of the tradition
  • Lineage of Mugai ryū
  • Lineage of Meifu Shinkage ryū
  • Lineage of Katori Shintō ryū
 • Didactic methods
  • Kata 形, waza 技 – Didactic system
  • Kazushi, bunkai 分解 – Application of techniques
  • Omote 表, ura 裏, okuden 奥伝, gokui 極意 – Public and secret techniques
  • Hō 法, dō 道, jutsu 術 – Method, Way en technique
 • Shakai kōzō 社会構造 – Social structures
  • Sensei 先生, senpai 先輩, kōhai 後輩 – Teacher, senior and junior
  • Dōjo 道場 – Trainingsgroup, hall
  • Keiko 稽古 ,  kōshūkai 講習会 – Training on seminars
 • Reishiki – Etiquette
  • Ojiki お辞儀, rei 礼 – Bowing
  • Chakuza 着座, kiritsu 起立 – Sitting down and standing up
  • Aruki 歩き – Walking
  • Suwari 座り – Sitting
  • Sabaki 捌き – Moving and passing and recieving
  • Honne 本音, tatemae 建前, giri 義理 – Public appearance and obligations
 • Ranks and the budopath
  • Mokuroku 目録, menkyo 免許 – Student, sylabus, master
  • Kyu 級, dan 段- Modern grades
  • Shōgō 称号 – Teachers licences
  • Shuhari 守破離 – The process of following and letting go of the tradition
  • Shoshin 初心, junanshin 柔軟心 – Beginners mind
 • Religion in Japan
  • Religion in Japan
  • Shintoïsme
  • Buddhisme
  • Zen buddhisme
  • Zazen 坐禅 – Meditation instructions
  • Dharmaclass at Zen centrum A’dam: Dharmapath of bow, spear and sword
  • Bushidō 武士道 – Ethical code of  the samurai
 • Materials
  • Kimono 着物, keikogi 稽古着, hakama 袴- Clothing
  • Mogitō 模擬刀 tot nihontō 日本刀 – Mock- to traditionally forged sword
  • Dutch weapon laws regarding swords
  • Production of a katana katana
  • Katana-iji 刀維持 – Sword maintanance
 • Japanse
  • Japans for in the dojo
  • Kana 仮名, kanji 漢字 – Japanese writing
  • Keigo 敬語 – Honorific titles

[:]